Všeobecné obchodné podmienky

V našom eshope: www.handmade.evkakvety-eshop.eu môžu nakupovať tovar fyzické a právnické osoby pri dodržaní nižšie uvedených podmienok:

Predávajúci:
Mgr. Andrea Komorovská Evka kvety
Banícka 132/25, 991 22 Bušince, Slovensko
IČO: 50775791
DIČ: 1032566975
Firma nie je platcom DPH!
Zapísaná na Obvodnom úrade Veľký Krtíš, č. živnostenského registra: 660-10726
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, ul. Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica

Bankové spojenie firmy (Fio banka, a.s.):
IBAN: SK2383300000002701175072
SWIFT kód: FIOZSKBAXXX

Objednávka
Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby prostredníctvom nášho eshopu alebo písomne e-mailom. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť povinné údaje, a to: meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail. Objednávka vystavená takouto formou sa považuje za záväznú a je chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku. Spotrebiteľ má právo emailom alebo telefonicky stornovať objednávku do 24 hodín od objednania tovaru.

Dodacie podmienky
Objednaný tovar, ak je všetko objednané na sklade, odosielame do 7 pracovných dní, inak do 35 pracovných dní. Ak sa tovar nedá objednať alebo sa naskytne iná neočakávaná okolnosť – dáme spotrebiteľovi včas vedieť emailom alebo telefonicky. V prípade platby bankovým prevodom táto doba začína plynúť nasledujúcim dňom po prijatí platby na účet. Objednaný tovar bude zaslaný prostredníctvom dopravnej spoločnosti spolu s faktúrou, ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list.

Platobné podmienky
Predajná cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho. Predávajúci tento cenník má právo zmeniť aj bez ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky. V prípade akciových cien – predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto zľavy zmeniť – sú platné v čase objednávky. Spotrebiteľ uhrádza platbu dobierkou, prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho (platba vopred na predfaktúru zaslanú mailom).

Dodanie
Kytice a pierka sú len na osobný odber v Bušinciach (14km od Veľkého Krtíša, 25km od Lučenca)

Odstúpenie od zmluvy
Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku do 24 hodín od vytvorenia objednávky a to emailom alebo telefonicky. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou za použitia formuláru, ktorý si môžete stiahnuť tu. Musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ. Produkt nesmie byť poškodený, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:
a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná

Záverečné ustanovenia
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť Všeobecné obchodné podmienky, Dodacie podmienky a Reklamačné podmienky. Môže ich meniť aj bez súhlasu Zákazníka. Je však povinný o týchto zmenách riadne a včas informovať.